Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja päättää, haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Seksuaalioikeudet takaavat myös oikeuden ilmaista ja toteuttaa oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. Lisäksi ne sisältävät vapauden läheisten suhteiden solmimiseen, avioitumiseen ja lasten saamiseen, mutta myös oikeuden tietoon seksuaalisuudesta, oikeuden suojella itseään ja oikeuden seksuaaliterveydenhoitoon.

Seksuaalioikeudet sisältävät muiden oikeuksien tapaan myös velvollisuuden ja vastuun. Omien seksuaalioikeuksien toteuttamisessa jokaisella on velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Myös valtioilla on vastuu siitä, että jokaisen seksuaalioikeudet turvataan lainsäädännöllä.

Kairon väestökonferenssi, 1994

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteet määriteltiin YK:n väestö- ja kehityskonferenssissa Kairossa vuonna 1994. Seksuaaliterveys ja lisääntymisterveys määriteltiin ensimmäistä kertaa oikeudellisesta näkökulmasta, johon liittyy vahva itsemäärämisulottuvuus terveys- ja hyvinvointinäkökulman lisäksi.

Kairon konferenssissa 179 maata allekirjoitti toimintaohjelman, joka sisälsi tavoitteita naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon, ihmisten hyvinvoinnin ja yksilöiden oikeuksien parantamiseksi. Toimintaohjelman tavoitteet arvioitiin ICPD+20 -prosessissa vuonna 2014.