Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus on tällä hetkellä laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, sen ulkopuolella on vain Yhdysvallat.

Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen tärkein tavoite on perusoikeuksien, kuten terveyden, koulutuksen, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille, kaikkialla maailmassa.

Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta:

  1. Syrjimättömyys (artikla 2)
  2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)
  3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)
  4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)

Sopimuksen toimeenpano velvoittaa jokaista siihen liittynyttä valtioita. Valtioiden tulee toimia lasten etu ja erityistarpeet huomioiden, sekä heidän mielipiteitään kuunnellen. Kaikissa lasta koskevissa päätöksissä tulee aina huomioida lapsen etu. Lapsen etua tulee arvioida myös muussa päätöksenteossa.

Lisäksi sopimukseen sisältyy aktiivinen tiedotusvelvoite. Sopimuksen sisältö tulee saattaa laajasti kansaisten tietouteen. Myös lasten tulee saada tietoa ja opetusta heille kuuluvista oikeuksistaan.

Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991.

Sopimuksen lisäpöytäkirjat

Lapsen oikeuksien sopimukseen kuuluu kolme valinnaista pöytäkirjaa.

Ensimmäinen pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 2000. Se käsittelee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin ja  nostaa pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisiän 15 vuodesta 18 vuoteen. Suomi hyväksyi pöytäkirjan vuonna 2002.

Toinen pöytäkirja hyväksyttiin samoin vuonna 2000. Se kriminalisoi lapsikaupan ja lasten hyväksikäytön prostituutiossa ja pornografiassa.  Suomi hyväksyi pöytäkirjan vuonna 2012.

Kolmas pöytäkirja koskee valitusoikeutta ja se hyväksyttiin vuonna 2011. Pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen lapsen oikeuksien komitealle. Sen mukaan komitealla on myös mahdollisuus tutkintamenettelyyn mikäli jonkin sopimusvaltion epäillään syyllisteen  yleissopimuksen tai edellä mainittujen pöytäkirjojen turvaamien oikeuksien vakaviin tai järjestelmällisiin loukkauksiin.

Suomi hyväksyi pöytäkirjan vuonna 2016.

Lapsen oikeuksien sopimuksen valvonta

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo lapsen oikeuksien komitea, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta ja sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä.

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Tutustu Suomen komitealle jättämiin raportteihin ja suosituksiin.

Perustuu teksteihin Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme ja Unicef: Oikeuden aika

Lue lisää lapsen oikeuksista Unicef.fi