Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Lisäksi hän valvoo, että tuomioistuimet, viranomaiset ja viranhaltijat sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät niille laissa säädetyt velvollisuudet. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä.

Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Kantelun oikeuskanslerille voi tehdä sähköisenä.

Oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä kutsutaan ylimmiksi laillisuusvalvojiksi.
Tutustu oikeuskanslerin toimintaan www.oikeuskansleri.fi