Vammaisten henkilöiden oikeudet

Vammaiset henkilöt kokevat edelleen tänä päivänä syrjintää ja erilaisia esteitä yhteiskunnassa eri puolilla maailmaa. Moni vammainen henkilö ei pääse kouluun, työllisty, saa mahdollisuutta elää itsenäisesti tai tehdä valintoja itsenäisesti.1 Vuosikymmeniä sitten vammaiset henkilöt miellettiin lääketieteellisten toimenpiteiden kohteiksi tarkoituksena tehdä heistä vammattomia. Vammaisten henkilöiden mielipiteitä ei välttämättä selvitetty eikä heidän suostumustaan kysytty. Ajan mittaan vammaiset henkilöt ovat vaatineet, että heillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja tehdä valintojaan itsenäisesti.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (jäljempänä YK:n vammaisyleissopimus) määrittelee vammaisuuden evolutiivisesti. Henkilön pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma yhdistettynä yhteiskunnassa vallitseviin esteisiin vaikeuttaa yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan. Huomio ei siis ole vammaisessa henkilössä, vaan ympäröivässä yhteiskunnassa ilmenevissä esteissä ja rajoitteissa. Taustalla on yhteiskunnan kyvyttömyys muotoutua kaikille saavutettavaksi. Kaikkien palvelujen tulisi olla saavutettavissa myös vammaisille henkilöille. Yhteiskunnassa on edelleen muun muassa vammaisia henkilöitä syrjiviä asenteita, esteellinen joukkoliikenne ja esteellinen viestintä.2 Vammaisia henkilöitä ei tule nähdä homogeenisena ryhmänä, sillä jokaisella yksilöllä on omat ominaisuutensa ja tarpeensa.

Lähtökohtaisesti kaikki ihmisoikeussopimukset ovat koskeneet myös vammaisia henkilöitä, mutta heidän oikeuksiensa toteutuminen on aikaisempina vuosikymmeninä jäänyt vähemmälle. Vammaiset henkilöt ovat siksi vaatineet oikeuksiensa kunnioittamista, suojaamista ja edistämistä. Myös hyväntekeväisyyslähestymistavasta on haluttu siirtyä ihmisoikeuksia korostavaan lähestymistapaan. YK:n vammaisyleissopimuksen myötä on vahvistettu ihmisoikeusnäkökulma, jossa vammaisilla henkilöillä on samat oikeudet kuin muillakin.3 ”Nothing about us without us” eli ”ei mitään meistä ilman meitä” on YK:n vammaisyleissopimuksen henkeä kuvastava slogan eli vammaisten henkilöiden on oltava aina mukana heitä koskevia päätöksiä tehtäessä. Tätä on myös korostettu YK:n vammaisyleissopimuksen 4.3 artiklassa.

Kansalliset, alueelliset ja kansainväliset vammaisjärjestöt olivat aktiivisesti mukana koko YK:n vammaisyleissopimuksen luonnosteluprosessin ajan.4 YK:n vammaisyleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2006 ja vuonna 2019 yli 180 maata on ratifioinut asiakirjan. Suomi ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen vuonna 2016.

YK:n vammaisyleissopimus ei sinänsä luo uusia oikeuksia, vaan selventää muissa ihmisoikeussopimuksissa turvattujen oikeuksien saavutettavuus- ja inklusiivisuusnäkökulmia, jotka valtioiden on huomioitava.5 Syrjinnän kielto on YK:n vammaisyleissopimuksen johtava periaate. Valtioilla on velvollisuus edistää aktiivisin toimenpitein vammaisten henkilöiden oikeuksia tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi.6

Suomen perustuslain mukaan vammaisia henkilöitä ei saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.7 Yhdenvertaisuuslaissa on syrjintäkiellon lisäksi säädetty viranomaisten toimintavelvollisuuksista yhdenvertaisuuden edistämiseksi, kuten kohtuullisista mukautuksista.8 Vuonna 2016 julkaistun yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan vammaiset henkilöt kokevat edelleen syrjintää elämän eri osa-alueilla. Taustalla vaikuttaa asenneilmapiiri, jossa vammaisiin henkilöihin kohdistuu ennakkoluuloja ja heidän oikeuksiaan ei tunneta. Vaikka Suomessa vammaisten henkilöiden oikeuksia on turvattu lainsäädännössä, käytännön toteutumisessa on toivomisen varaa.9

Vammaisten henkilöiden oikeudet – Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä

Lähdeviittaukset:

1 OHCHR
2 THL
3 OHCHR
4 Schulze (M): Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Handicap International (2010). s. 18.
5 Schulze (M): Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Handicap International (2010). s. 19
6 Ihmisoikeuskeskus
Suomen perustuslaki 731/1999. 2 luku 6 §.
8 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.
9 ”Vammaisena olen toisen luokan kansalainen” – Selvitys vammaisten kokemasta syrjinnästä arjessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu (2016). s. 100.