Mitä ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus tarkoittaa?

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset suojaavat ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden. Uskonnolliset ja ei-uskonnolliset vakaumukset ovat yhtä suojattuja.

Oikeus antaa ihmiselle vapauden omaksua oman vakaumuksensa mukainen maailmankatsomus: ihminen saa uskoa mihin haluaa. Vakaumus voi olla uskonto tai muu eettinen katsomus. Ihmisillä on myös oikeus liittyä uskonnolliseen tai muuhun katsomukselliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Jokainen voi myös perustaa oman maailmankatsomuksellisen yhdyskunnan.

Jokainen saa valita, mihin uskoo. Sen lisäksi ihmisoikeuksien julistuksessa annetaan oikeus harjoittaa, julistaa ja opettaa omaa maailmankatsomusta. Katsomus ei kuitenkaan voi oikeuttaa loukkaamaan muiden ihmisten oikeuksia.
Uskonnonvapaus tarkoittaa myös niin kutsuttua negatiivista uskonnonvapautta. Se tarkoittaa vapautta olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan ja olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen.

Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus ihmisoikeussopimuksissa

YK:n ihmisoikeussopimukset

Oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen taataan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (KP-sopimus) ja lapsen oikeuksien sopimuksessa. KP-sopimuksessa korostetaan erikseen, että ketään ei saa pakottaa valitsemaan tiettyä uskoa tai luopumaan omansa tunnustamisesta.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimus sisältää myös artiklan ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaudesta.

Ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus – Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä