Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja päättää, haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Lisäksi seksuaalioikeudet takaavat oikeuden ilmaista ja toteuttaa oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia.

Mitä seksuaalioikeudet sisältävät

Seksuaalioikeudet sisältävät esimerkiksi läheisten suhteiden solmimisen, avioitumisen ja lasten saamisen, mutta myös oikeuden tietoon seksuaalisuudesta, oikeuden suojella itseään ja oikeuden seksuaaliterveydenhoitoon. Seksuaalioikeudet sisältävät muiden oikeuksien tapaan myös velvollisuuden ja vastuun. Omien seksuaalioikeuksien toteuttamisessa jokaisella on velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Myös valtioilla on vastuu siitä, että jokaisen seksuaalioikeudet turvataan lainsäädännöllä.

Mitä tarkoittaa käytännössä

Seksuaalioikeudet ovat kansalais-, poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien polttopisteessä. Ilman seksuaalioikeuksien toteutumista muutkaan oikeudet eivät voi täysin täyttyä. Esimerkiksi jos nuoret eivät saa tarvitsemiaan ehkäisyvälineitä, niin he ovat alttiita seksitaudeille ja suunnittelemattomille raskauksille. Suunnittelematon raskaus saattaa johtaa vaaralliseen aborttiin, jos abortti on kallis tai lailla kielletty. Vaarallinen abortti on terveysriski. Nuoret äidit ja raskaana olevat teinit myös usein lopettavat tai joutuvat lopettamaan koulunkäynnin. Tämä loukkaa heidän oikeuttaan koulutukseen ja rajoittaa heidän pääsyään työmarkkinoille, ja sitä kautta myös taloudellisia mahdollisuuksia. Tai jos valtio kriminalisoi homoseksuaalisuuden, niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat pidätetyiksi, vangituiksi ja väkivallan kohteiksi. Tämä loukkaa heidän mielipiteen- ja sananvapauttaan sekä oikeuttaan ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Miksi tärkeitä

Seksuaalioikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä siksi, että ne tukevat ihmisen identiteetin kehittymistä ehjään, positiiviseen suuntaa. Kokeakseen hallinnan tunnetta omasta elämästään ihminen tarvitsee päämääriä, uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, kannustavan ilmapiirin sekä innostusta ja toiveikkuutta. Seksuaalioikeudet vaikuttavat näihin kaikkiin. Toteutuessaan seksuaalioikeudet mahdollistavat kasvun ihmisenä, turvallisen ja tyydyttävän seksuaalisuuden toteuttamisen sekä itselle oikeassa roolissa elämisen.

Seksuaalioikeudet eivät kuitenkaan ole vain henkilökohtainen kysymys, sillä niiden toteutuminen on tärkeää myös yhteiskuntien kehityksen kannalta. Seksuaalioikeudet ovat sidoksissa ihmisoikeuksien toteutumiseen ja laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Seksuaalioikeuksien -jotka sisältävät muun muassa perhesuunnittelun ja ehkäisyn- toteutuminen esimerkiksi pienentää väestökasvua. Pienemmät perhekoot mahdollistavat paremmin lasten koulutuksen, terveydenhoidon ja riittävän ravinnon. Vanhemmat voivat panostaa lapsiinsa taloudellisesti enemmän kun heitä on vähemmän. Myös sosiaalinen nousu on todennäköisempää perheissä, joissa on vähemmän lapsia. Terveemmät, paremmin koulutetut ja hyvin ravitut lapset kasvavat yhteiskunnallisesti aktiivisemmiksi aikuisiksi. Tämä mahdollistaa myös yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen.

Seitsemän seksuaalioikeutta

Seksuaalioikeudet käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämänalueita, eikä niille ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Esimerkiksi Kansainvälisellä perhesuunnittelujärjestöjen liitolla IPPF:llä ja Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö WAS:lla on omat seksuaalioikeuksien julistuksensa. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt seksuaalioikeudet.
Seuraavat seitsemän oikeutta sisältävät laajasti seksuaalioikeuksien julistuksien sisältöjä.

Kaikilla ihmisillä on sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seuraavat oikeudet:

+Oikeus omaan seksuaalisuuteen

Oikeus nauttia seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta. Kaikilla ihmisillä on oikeus hallita omaa seksuaalielämäänsä sekä oikeus seksuaaliseen nautintoon. Ketään ei saa painostaa tai pakottaa seksiin, eikä seksi saa ahdistaa tai pelottaa. Niin lapsilla, nuorilla, aikuisilla kuin vanhuksilla on oikeus nautinnolliseen, turvalliseen ja tasapainoiseen seksuaalielämään.

+Oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Kaikille on turvattava oikeus saada koulutusta ja tietoa seksuaalisuudesta sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Ihmiset tarvitsevat tietoa seksuaalisuuden rikkaudesta ja riskeistä eri elämänvaiheissa, jotta he osaavat tehdä vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä. Tietoa tulee tarjota seksuaalisuuden luonnollisuudesta ja keinoista, joilla seksuaalista tyydytystä, onnellisuutta ja tasapainoa voi turvallisesti kokea kuten myös ehkäisystä ja seksitaudeistakin. Tieto mahdollistaa hyvän seksuaaliterveyden, itsensä suojelun ja omasta seksuaalisuudesta nauttimisen.

+Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Oikeus elämään, turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Tähän sisältyy suojelu raiskauksilta, sukuelinten silpomiselta, seksuaaliselta kaltoinkohtelulta ja häirinnältä. Jokaisella on myös oikeus päättää itse avioitumisestaan, suojata itsensä suunnittelemattomilta raskauksilta ja seksitaudeilta. Yhdenkään lapsen ei pitäisi kuolla sukupuolensa vuoksi. Yhteiskunnilla ja niiden lainsäädännöllä on olennainen rooli suojelun takaajana.

+Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin

Oikeus turvalliseen, luotettavaan ja korkeatasoiseen seksuaaliterveydenhoitoon. Kaikilla ihmisillä on oikeus korkeatasoisiin seksuaaliterveyspalveluihin, joihin sisältyvät oikeus turvalliseen synnytykseen, lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoon, seksitautien, myös hivin ja aidsin, hoitoon sekä turvalliseen aborttiin. Myös turvalliset, hyväksytyt lääketieteen kehittämät hoitomenetelmät ja luotettavat ehkäisyvälineet ovat osa korkeatasoista seksuaaliterveydenhoitoa. Hoidon tulee olla ilmaista tai halpaa ja helposti saatavilla.

+Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

Oikeus näkyä ja tulla huomatuksi sellaisena seksuaalisena ihmisenä kuin on sekä saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa ilman pelkoa syrjinnästä, leimautumisesta, vähättelystä ja väkivallasta. Yhteiskunnan tulee olla tasa-arvoinen ja rakennettu kaikkia varten. Kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja vastuut sekä mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan. Jokainen ihminen on arvokas sukupuoleen, luokkaan, rotuun tai sukupolveen katsomatta.

+Oikeus yksityisyyteen

Oikeus tehdä yksityisiä ja yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen sekä oikeus turvalliseen ja tyydyttävään sukupuolielämään ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta. Esimerkiksi laitoksessa asuvien, ikäihmisten ja vammaisten yksityisyyteen tulee erityisesti kiinnittää huomioida.

+Oikeus vaikuttaa

Oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvään päätöksentekoon sekä omien ja muiden seksuaalioikeuksien toteutumiseen. Ihmisten on voitava vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon niin perheiden, yhteisöjen ja valtioiden tasolla kuin kansainvälisissä elimissä. Oikeus puolustaa seksuaalioikeuksiaan tulee taata laissa.

Lisää tietoa seksuaalioikeuksista löydät Väestöliiton julkaisusta Seksuaalioikeudet.

Opettajan tarkastuslista: Seksuaalioikeudet koulussa – check list.

Printtaa Seksuaalioikeudet luokan seinälle tästä.