Mitä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeuksilla tarkoitetaan yksilön oikeutta päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, ilman painostusta tai väkivallan uhkaa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta. Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja toteuttaa oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia.

Seksuaalioikeudet ovat kansalais-, poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien keskiössä. Ne ovat ihmisoikeuksia, jotka ovat turvattu kansainvälisin sopimuksin. Ilman seksuaalioikeuksien toteutumista muutkaan oikeudet eivät voi täysin toteutua ja sama pätee toiseen suuntaan. Muun muassa riittävä terveydenhoito, ravinto ja asunto sekä turvallinen elinympäristö ovat kaikki perusehtoja turvallisen ja tyydyttävän seksuaalisuuden toteuttamiseksi.

Seksuaalioikeudet käsittelevät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämän osa-alueita, eikä niillä ole yhtä ainoaa määritelmää¹. Kuitenkin, niitä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavan seitsemän oikeuden kautta. Kaikilla ihmisillä on sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seuraavat oikeudet:

+Oikeus omaan seksuaalisuuteen

Kaikilla on oikeus nauttia seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta ja ilmaista seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuolensa haluamallaan tavalla. Tähän kuuluu jokaisen oikeus nautinnolliseen, turvalliseen ja tasapainoiseen seksielämään.

+Oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Seksuaalikasvatuksen tulee olla kokonaisvaltaista, eli seksuaalisuutta, sukupuolisuutta ja ihmissuhteita laajasti ja monipuolisesti käsittelevää erilaisille ikä- ja kehitysvaiheille sopivassa muodossa. Tiedon kautta yksilöllä on vapaus tehdä itsenäisiä ja vastuullisia valintoja ja kunnioittaa myös muiden seksuaalioikeuksia.

+Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella seksuaaliväkivallalta ja sukupuolistuneelta väkivallalta. Jokaisella on oikeus käyttää raskauden- ja seksitautien ehkäisymenetelmiä ja saada apua ja tukea, jos on kohdannut seksuaaliväkivaltaa tai häirintää.

+Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin

Yhdenvertaiset ja seksuaalioikeuksia kunnioittavat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Seksuaaliterveyspalveluiden tulee olla turvallisia, luottamuksellisia, korkeatasoisia ja helposti saatavilla asuinpaikasta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tähän kuuluu mm. oikeus erilaisiin raskauteen, äitiyteen ja synnytykseen liittyviin palveluihin ja lapsettomuuushoitoihin, oikeus turvalliseen aborttiin ja sen jälkihoitoon, oikeus saada hoitoa ja ehkäisyä seksitauteihin ml. hiv ja aids.

+Oikeus näkyä

Kaikilla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä oikeus ilmaista omia mielipiteitään ilman syrjinnän, häirinnän tai väkivallan pelkoa. Seksuaalioikeuksien toteutumisen lähtökohtana on tasa-arvoinen yhteiskunta, joka perustuu ihmisoikeuksille, kulttuuriselle ja uskonnolliselle monimuotoisuudelle, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, vähemmistöjen huomioimiselle, demokraattiselle osallistumiselle ja lakien noudattamiselle.

+Oikeus yksityisyyteen

Jokaisella on oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta. Seksuaaliterveyspalvelujen on oltava yksityisiä ja luottamuksellisia. Yksityisyydellä on iso merkitys esimerkiksi naisten kohdalla, jotta he voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä ehkäisyvalintaan liittyen tai huolehtia hygieniastaan rauhassa kuukautisten aikana ilman pelkoa häirinnästä.

+Oikeus vaikuttaa

Kaikilla on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa omien ja muiden seksuaalioikeuksien toteutumiseen. Kestävä kehitys vaatii aktiivista epäkohtiin tarttumista ja muutosten tekemistä Ihmisten on voitava vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon niin perheiden, yhteisöjen, valtioiden kuin YK:n tasolla.

Seksuaalioikeuksien ihmisoikeudellinen perusta kansainvälisessä viitekehyksessä

 

Ensimmäisen kerran seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet määriteltiin ihmisoikeudellisesta näkökulmasta vuonna 1994 Kairon väestö- ja kehityskonferenssissa (ICPD). Konferenssissa 179 valtiota yhteisesti päättivät toimintaohjelmasta, joka linkittää naisten oikeudet, naisten voimaannuttamisen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja ihmisoikeudet kestävään kehitykseen. Pekingin neljäs naisten asemaa käsittelevä maailman konferenssi (1995) vahvisti ICPD:n toimintaohjelman. Konferenssin lopputuloksena todettiin, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo kuuluu perusoikeuksiin ja naisten ja tyttöjen oikeudet ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia.

Toisin kuin YK:n vuosituhattavoitteet, Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet huomioivat seksuaaliterveyden ja lisääntymisterveyden ja –oikeudet, mutta seksuaalioikeuksia ei mainita, koska maailman maat eivät päässeet yksimielisyyteen esimerkiksi naisten ja nuorten oikeudesta päättää ehkäisystä ja raskaudenkeskeytyksestä tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Seksuaaliterveys ja lisääntymisterveys ja –oikeudet mainitaan kahdessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteessa ja niiden alatavoitteissa 3. terveys² ja 5. sukupuolten tasa-arvo³.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä, sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Esimerkiksi Gender Action Plan 2 (GAP II) korostaa, naisten ja tyttöjen tasa-arvoista pääsyä terveyspalveluiden piiriin ja jokaisen yksilön oikeutta päättää omaan seksuaalisuuteen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista.

Lähdeviittaukset:

¹ Esimerkiksi Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö WAS ja Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestöjen liitto IPPF ovat laatineet omat seksuaalioikeuksien julistuksensa. Guttmacher-Lancet -komission raportti vuodelta 2018. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet mainitaan lisäksi useissa kansainvälisissä toimintaohjelmissa ja sopimuksissa esim. Kairon konferenssin ja Pekingin konferenssin toiminta-ohjelmissa.

² Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille, 3.7. nostaa esiin, jokaisen oikeuden päästä seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitopalvelujen kuten perhesuunnittelun, tiedottamisen ja koulutuksen piiriin sekä varmistaa lisääntymisterveyden ottaminen mukaan kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.

³ Saavuttaa sukupuolten tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. 5.6 kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä lisääntymisoikeudet kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden arviointikonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti sovitulla tavalla.