Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan. Oikeus tarkoittaa, että valtioiden on taattava kaikille, ja etenkin haavoittuvimmassa asemassa oleville, suojelua tietyissä elämäntilanteissa ja olosuhteissa.1 Suojelua on tarjottava esimerkiksi, kun henkilö jää ilman työstä saatavaa toimeentuloa työttömyyden, äitiyden, sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi.2

Sosiaaliturvan tarkoituksena on taata yksilölle tai perheelle vähintään tarpeellinen terveydenhuolto, asutus, vesi ja saniteettijärjestelmät, ravinto sekä perusmuotoinen koulutus. Sosiaaliturva voidaan toteuttaa rahana tai luontoisetuuksina. Sitä tulee tarjota kaikille ketään syrjimättä. Sosiaaliturvan toteuttamisen tavat voivat kuitenkin vaihdella maittain.3

Sosiaaliturvan keskeisiä elementtejä ovat saatavuus, riittävyys, kohtuuhintaisuus ja saavutettavuus.

Saatavuudella tarkoitetaan, että valtiossa on oltava olemassa järjestelmä, jonka kautta etuuksia myönnetään sosiaaliturvan tarpeessa oleville henkilöille.

Riittävyydellä tarkoitetaan, että sosiaaliturvaetuuksien on oltava riittäviä sen takaamiseksi, että etuuksien saajan oikeus perheen suojeluun, riittävään elintasoon ja terveydenhuollon riittävään saatavuuteen toteutuu.

Kohtuuhintaisuus puolestaan tarkoittaa, että sosiaaliturvan saajalta edellytetyt kustannukset tulee ilmoittaa etukäteen ja niiden on oltava kohtuulliset. Sosiaaliturvan kustannukset eivät saa vaarantaa oikeutta sosiaaliturvaan tai muitakaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että sosiaaliturvan tulee kattaa ilman syrjintää kaikki henkilöt, ja erityisesti haavoittuvimpiin tai marginalisoiduimpiin ryhmiin kuuluvat henkilöt. Lisäksi sosiaaliturvapalveluiden tulee olla kohtuuhintaisia ja niiden tulee olla fyysisesti saavutettavissa.4

Oikeus sosiaaliturvaan ihmisoikeussopimuksissa

YK:n ihmisoikeussopimukset

Ihmisoikeusjulistuksen 22. artikla mainitsee taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Näitä oikeuksia käsittelee oma ihmisoikeussopimuksensa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (1966). Siinä määritellään jokaisen oikeus sosiaaliturvaan. Myös lapsen oikeuksien sopimuksessa käsitellään oikeutta sosiaaliturvaan.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset

Oikeus sosiaaliturvaan tunnustetaan Euroopan neuvoston uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artiklassa. Lisäksi Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa tunnustetaan erikseen mm. naistyöntekijöiden oikeus suojeluun raskauden ja synnytyksen yhteydessä, perheen sekä lasten ja nuorten oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun sekä ikääntyneiden henkilöiden oikeus sosiaaliseen suojeluun. Peruskirjalla turvataan erikseen myös oikeutta suojeluun työsuhteen päättämisen yhteydessä

Lähdeviittaukset:

1 ESCR-Net
2 OHCHR
3 ESCR-Net
4 OHCHR