Kansalaisjärjestöjen rooli ihmisoikeuksien toteutumisessa

Kansalaisjärjestöillä ja niiden toiminnalla on merkitystä ihmisoikeuksien toteutumisessa ja toteutumisen valvonnassa. Parhaimmillaan kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontajärjestelmien välinen yhteistyö on jatkuvaa ja vuorovaikutteista.

Kansalaisjärjestöillä on ensinnäkin ollut merkittävä rooli useiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten syntymisessä. Esimerkiksi lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta tai yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista ei olisi syntynyt ilman kansalaisyhteiskunnan parhaimmillaan vuosikymmeniä jatkunutta työtä.

Kansalaisjärjestöillä on rooli myös ihmisoikeussopimusten toteutumisen valvonnassa. Kansalaisjärjestöt voivat esimerkiksi toimittaa ihmisoikeussopimusta valvovalle toimielimelle varjoraportteja, joissa ne ilmaisevat oman näkemyksensä jäsenvaltion toimenpiteistä kyseisen sopimuksen osalta. Kansalaisjärjestöt voivat lisäksi tietyissä tapauksissa tulla kuulluksi komiteassa. Ne voivat myös vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaan epävirallisemmin.

Kansalaisjärjestöt YK:ssa

Yhdistyneissä kansakunnissa kansalaisjärjestöjen asema raportointimekanismien puitteissa on kehittynyt. Kansalaisjärjestöjen asema vaihtelee siitä riippuen, minkä sopimuksen järjestelmästä on kysymys.

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen puitteissa kansalaisjärjestöille on laadittu erilliset ohjeet täydentävän tiedon toimittamiseksi lapsen oikeuksien komitealle, ja kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ennen komitean kokoontumista. Myös taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä komitea on hyväksynyt kansalaisjärjestöjen toiminnan osana raportointimenettelyä. Komitea ottaa kansalaisjärjestöiltä vastaan tietoa valtioiden toiminnasta ja toimenpiteistä. Lisäksi kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi komiteassa tai ennen sen kokoontumista.

Kansalaisjärjestöjen rooli voi olla merkityksellinen myös muissa YK:n komiteoissa, vaikka rooli voi olla osin epävirallinen. Kansalaisjärjestöt saattavat vaikuttaa komiteoiden toimintaan esittämällä niille tietoa ennen varsinaista komitean kokoontumista, kirjoittamalla kirjeitä yksittäisille komitean jäsenille tai tapaamalla heitä epävirallisesti esimerkiksi komitean kokoontumisen aikana lounaalla.

YK:n toimielimet ovat enenevissä määrin julkaisseet kansalaisjärjestöjen toimittamia varjoraportteja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kotisivulla.

Kansalaisjärjestöt Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvostossa esimerkiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan jäsenvaltioiden tulee toimittaa sosiaalisten oikeuksien komitealle säännöllisesti raportti peruskirjan mukaisten oikeuksien toteuttamisesta. Jäsenvaltioilla on lisäksi velvollisuus lähettää raporttinsa työnantaja- ja ammattijärjestöille tiedoksi ja kommentoitavaksi. Jäsenvaltion on välitettävä järjestöjen raportit edelleen Euroopan sosiaalisen peruskirjan toteutumista valvovalle sosiaalisten oikeuksien komitealle. Yleisesti ottaen kansalaisjärjestöjen institutionaalinen asema Euroopan neuvostossa on kuitenkin kehittymätön.