Mitä oikeus elämään merkitsee?

Ihmisoikeuksien yleisenä päämääränä on mahdollistaa ihmisarvon mukainen elämä. Oikeus elämään on ihmisoikeuksista perustavin. Ellei sitä ole suojattu, muilla ihmisoikeuksilla ei ole vaikutusta.

Oikeus elämään tarkoittaa sitä, että ketään ei saa tappaa. Myöskään valtio tai muu julkinen valta ei saa surmata ihmisiä laittomasti tai mielivaltaisesti. Lisäksi elämän perusedellytysten puuttuminen rikkoo oikeutta elämään. Oikeus elämään edellyttää lainsäädäntö- ja muita toimenpiteitä, joilla luodaan suojajärjestelmät yksilöiden välistä väkivaltaa vastaan ja rakennetaan toimivia terveydenhuoltojärjestelmiä.

Oikeus elämään ei ole yksiselitteinen ja ongelmaton käsite. Kiistelyä aiheuttavat muun muassa:

Abortti: Aborttioikeuden rajoittamista saatetaan perustella esimerkiksi sillä, että syntymättömällä sikiöllä olisi oikeus elämään. Tällöin naisen oikeus elämään sekä oikeus päättää omasta kehostaan ja lisääntymisestään jää toissijaiseksi.

Kuolemanrangaistus: Kuolemanrangaistus on edelleen käytössä useissa maissa. Se loukkaa oikeutta elämään ja sitä voidaan pitää kidutuksen äärimmäisenä muotona.

Rikoksen torjunta: Joskus yleinen turvallisuus ja yksilön oikeus elämään joutuvat punnittaviksi. Tällaista punnintaa ilmenee esimerkiksi poliisin harkitessa, voiko se käyttää voimakeinoja. Poliisi voi esimerkiksi käyttää ampuma-asetta, kun kyseessä on välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttäminen eikä lievempää keinoa ole käytettävissä.

Loukkaukset, jotka kohdistuvat oikeuteen elää, ovat kidutuksen ohella räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia. Ne edellyttävät maailmanyhteisöltä jatkuvaa huomiota.

Vaikka ihmisoikeussopimusten mukaisesti valtioilla on velvollisuus suojella kansalaisten elämää, vapautta ja turvallisuutta, jotkin hallitukset rikkovat tätä velvollisuutta jatkuvasti. YK raportoi säännöllisesti monissa maailman maissa tapahtuvista ”katoamisista” sekä mielivaltaisista ja laittomista teloituksista. Loukkausten uhreiksi joutuneiden ihmisten määrä ei näytä vähentyvän.

Kun loukkaukset menevät niin pitkälle, että jokin kansallinen, etninen tai uskonnollinen ryhmä pyritään tuhoamaan, puhutaan kansanmurhasta. Se on kansainvälinen rikos YK:n vuonna 1948 solmitun, joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi solmitun yleissopimuksen mukaan. Kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneet voidaan tuomita rangaistukseen minkä tahansa valtion tuomioistuimessa, vaikkei rikoksilla ole mitään liittymäkohtia tuomitsemisvaltioon.

Oikeus elämään ihmisoikeussopimuksissa

YK:n ihmisoikeussopimukset

Oikeus elämään sisältyy YK:n ihmisoikeussopimuksissa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Lapsen oikeuksien sopimus kieltää lisäksi tuomitsemasta alle 18-vuotiasta kuolemanrangaistukseen tai elinkautiseen vankeuteen ilman vapautumismahdollisuutta.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyy artikla oikeudesta elämään. Sopimuksen kuudes lisäpöytäkirja tähtää kuolemanrangaistuksen poistamiseen.

Oikeus elämään – ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä