Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen. Ihmisoikeuskasvatus voi olla suunnattu minkä ikäisille vain. Ihmisoikeuskasvatusta on tehtävä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Sen on oltava jatkuvaa ja systemaattista: ihmisoikeudet tulee tehdä näkyviksi arjen toiminnoissa, ei vain juhlapuheissa ja toimintaohjelmien kirjauksissa.

Kaikilla YK:n jäsenvaltioilla on velvollisuus järjestää ihmisoikeuskasvatusta. Jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2012 ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevan julistuksen (julistuksen teksti doc-muodossa).

Julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus pitää sisällään:

  • Tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeusnormeista ja -periaatteista sekä niiden perustana olevista arvoista ja suojelemiseen tarkoitetuista mekanismeista. Ihmisoikeusnormeja ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, Suomen perustuslaki ja kansallinen lainsäädäntö. Ihmisoikeusarvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus, läpinäkyvyys ja inkluusio.
  • Oppimisen ja opettamisen kasvattajien, kouluttajien ja oppijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuksien on toteuduttava kasvatus- ja koulutustyössä itsessään, niin toimintaympäristössä kuin toiminnan periaatteissakin.
  • Ihmisten voimaannuttamisen niin, että he voivat nauttia omista oikeuksistaan ja käyttää niitä sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.

Ihmisoikeuskasvatus ja koulu

Ihmisoikeuskasvatus sisältyy vuonna 2016 voimaan tulleisiin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin sekä uusiin, vuonna 2021 voimaan tuleviin lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Ihmisoikeusperustainen koulu on ympäristö, jossa ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, suojellaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä. Ihmisoikeuskulttuurin rakentaminen alkaa luottamuksen rakentamisesta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan ilmapiirin luomisesta.

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta YK:n sivuilta (englanniksi).