Ihmisoikeudet koulussa

Ihmisoikeudet on sisäänrakennettu elokuussa 2016 voimaan tulleen uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kaikkiin osa-alueisiin.

Ihmisoikeusperustaisen koulun työskentely pohjautuu ihmisarvon kunnioittamiseen, sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä. Ihmisoikeudet ovat myös selkeästi osa eri oppiaineiden sisältöjä.

Ihmisoikeuskasvatus osana arkea

Ihmisoikeuskulttuurin edistäminen koulussa alkaa luottamuksen rakentamisesta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan ilmapiirin luomisesta.

Ihmisoikeuskasvatuksessa kannattaa hyödyntää erityisesti osallistuvan oppimisen keinoja, jotka korostavat itsenäistä tiedon etsintää sekä analyyttistä ja kriittistä ajattelua. Tavoitteena on, että oppilaat pystyisivät itse pohtimaan ja ymmärtämään, mitä ihmisoikeudet yleisesti ottaen tarkoittavat ja mitä eri sopimusten sisällöt merkitsevät heidän oman elämänsä kannalta.

Ihmisoikeudet elämäntavaksi

Käsitys omista oikeuksista ja vastuu muiden oikeuksien toteutumisesta kehittyvät erilaisten arjen kokemusten kautta. Epäoikeudenmukainen kohtelu tai kokemus syrjityksi tulemisesta muovaavat käsitystämme oikeudenmukaisuudesta. Oman ja toisten toiminnnan kriittinen tarkastelu ja stereotyyppisten ajattelumallien haastaminen on ensimmäinen askel ihmisoikeusmyönteisen toimintakulttuurin luomiseen.

Kasvattajan on hyvä haastaa itsensä. Tahattomat tai vitseiksi tarkoitetut lausahdukset saattavat olla loukkaavia ja uusintaa epäoikeudenmukaisuutta. Erityisen hyvä on muistaa, että lapset oppivat mallista. Kasvattajan paras ihmisoikeusteko onkin toimia itse esimerkkinä ja pyrkiä aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Ihmisoikeudet opetussuunnitelmissa

PERUSOPETUKSEN arvoperusta lähtee lapsen edusta ja jokaisen oikeudesta hyvään opetukseen.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen, joka pyrkii totuuteen, hyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

LUKIO-OPETUS kokonaisuudessaan pohjaa keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin.
Perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus.
Tavoitteena on ymmärtää ihmisoikeusjärjestelmän taustalla olevat arvot, normit ja niitä edistävät toimintatavat. Opetuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, parantaa hyvinvointia ja demokratiaa sekä kannustaa välittämiseen ja huolenpitoon.

Lue lisää:
Ihmisoikeuskeskuksen selvitys ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta Suomessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) pdf

Tunnista ja puutu -oppituntimateriaali