Kenellä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe?

Asenteet avioliittoa kohtaan vaihtelevat ja perhelait perustuvat usein uskonnollisiin, kulttuurisiin tai yhteiskunnallisiin malleihin. Perheen käsite vaihtelee laajalti länsimaisesta ydinperheestä, uus- tai yksinhuoltajaperheestä monissa maailman osissa vallitsevaan laajennettuun perheeseen. Valtiolla on kuitenkin missä tahansa yhteiskunnassa velvollisuus suojella perhettä.

Ihmisoikeusjulistuksen mukaan täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe. Avioliiton solmimiseen ei saa liittyä alkuperästä, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Täysi-ikäisillä naisilla ja miehillä tulee olla myös yhtäläiset oikeudet avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. Avioliitto tulee solmia vain molempien osapuolten vapaasta ja täydestä suostumuksesta.

Suomen laki takaa aviopuolisoille tasavertaisen oikeudellisen aseman. Suomen lain mukaan avioliiton voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole julistettu holhottavaksi ja joka ei ole ennestään naimisissa. Avioliitto tiettyjen lähisukulaisten kesken on kielletty.

Kansainväliset ihmisoikeudet eivät edellytä, että oikeudesta avioliittoon seuraisi ehdoton velvollisuus taata myös samaa sukupuolta oleville pareille oikeus avioitua tai rekisteröidä parisuhteensa. Suomen avioliittolaki on 1.3.2017 alkaen taannut myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille oikeuden solmia avioliitto.

Kehitysvammaisten, viittomakielisten ja muulla tavoin vammaisten henkilöiden oikeutta perheenperustamiseen on eri aikoina rajoitettu erilaisin keinoin. Oikeus yksityis- ja perhe-elämään kuitenkin turvaa myös vammaisen henkilön oikeuden henkilökohtaiset valinnat, mahdollisuuden valita oma elämänkumppani(t), perustaa perhe ja ylipäätään elää haluamallaan tavalla.

Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ihmisoikeussopimuksissa

YK:n ihmisoikeussopimukset

Oikeudesta avioliittoon ja perheen perustamiseen säädetään sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus puolestaan korostaa naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia avioliiton solmimisessa, sen aikana ja sen päättämisessä. Siinä sovitaan myös yhtäläisistä oikeuksista ja velvollisuuksista lasten huollossa sekä kielletään lapsiavioliitot.

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus korostaa kautta linjan voimakkaasti lapsen oikeutta perheeseen ja vanhempiinsa.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimus suojaa oikeutta yksityis- ja perhe-elämän suojaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa todetaan, että oikeudesta avioliittoon ja perheen perustamisesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä. Sen seitsemänteen lisäpöytäkirjaan on kuitenkin kirjattu aviopuolisoiden yhdenvertaisuutta koskeva artikla.

Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe – Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä