Euroopan ihmisoikeusjärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat Euroopan neuvoston (EN) ihmisoikeusjärjestelmä, Euroopan unionin (EU) ihmisoikeusulottuvuus ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ihmisoikeustoiminta.

Eurooppalaisten ihmisoikeussopimusten luomisessa ratkaiseva rooli on ollut Euroopan neuvostolla. Euroopan ihmisoikeussopimus (1950) ja Euroopan sosiaalinen peruskirja (1961, uudistettu 1996) on valmisteltu ja hyväksytty EN:n jäsenvaltioiden toimesta. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1991 ja uudistettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan vuonna 2002.

Alun alkaen taloudelliseen yhteistyöhön keskittyneessä Euroopan unionissa ihmisoikeuskysymykset ovat vahvistaneet asemaansa. Perus- ja ihmisoikeuksien asema on vahvistunut unionin oikeusjärjestyksessä ja nykyään ne ovat EU:n oikeuden ydintä.

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin lisäksi myös muiden kansainvälisten järjestöjen toiminnalla on ollut merkitystä eurooppalaisen ihmisoikeusnormiston kehittymisessa. Järjestöistä erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöllä (Etyj) on ollut merkitystä.