Euroopan ihmisoikeusjärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat Euroopan neuvoston (EN) ihmisoikeusjärjestelmä, Euroopan unionin (EU) ihmisoikeusulottuvuus ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ihmisoikeustoiminta.

Eurooppalaisten ihmisoikeussopimusten luomisessa ratkaiseva rooli on ollut Euroopan neuvostolla. Euroopan ihmisoikeussopimus (1950) ja Euroopan sosiaalinen peruskirja (1961, uudistettu 1996) on valmisteltu ja hyväksytty EN:n jäsenvaltioiden toimesta. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1991 ja uudistettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan vuonna 2002.

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin lisäksi myös muiden kansainvälisten järjestöjen toiminnalla on ollut merkitystä eurooppalaisen ihmisoikeusnormiston kehittymisessa. Järjestöistä erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöllä (Etyj) on ollut merkitystä.