Mitä oikeus opetukseen merkitsee?

Oikeudella opetukseen on kaksi puolta. Ensinnäkin jokainen on oikeutettu saamaan opetusta. Toisekseen alkeisopetuksen on oltava pakollista eli jokaisella on myös velvollisuus osallistua ainakin perusopetukseen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa myös luetellaan opetuksen tavoitteita: persoonallisuuden kehittäminen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, ymmärtämys, suvaitsevaisuus ja älykkyys.

Oikeutta opetukseen voidaan pitää yhtenä keskeisimmistä ihmisoikeuksista ja sen toteutuminen on perusta monen muun ihmisoikeuden toteutumiselle. Laadukkaalla opetuksella on merkittävää vaikutusta yksilön myöhempään elämään. Yleismaailmallisesti koulutus on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka voivat nostaa yksilön köyhyydestä. Koulutus vaikuttaa yksilön työllistymiseen ja hyvinvointiin myöhemmin tulevaisuudessa, sillä se tarjoaa yksilölle monialaisesti tietoa ja taitoja, jotka ovat tarpeen elämässä ja arjessa selviämiseksi. Lisäksi laadukas opetus mahdollistaa ihmisen osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään. Jotta oikeus opetukseen voisi toteutua täysimääräisesti, se tulee taata kaikille tasavertaisesti ja sen toteutumista tulee valvoa.

Opetuksen kieli

Varsinaista oikeutta saada opetusta omalla kielellään ei ole turvattu ihmisoikeussopimuksissa. Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus edellyttää kuitenkin, että lapsen koulutuksen pitää pyrkiä muun muassa kunnioitukseen lapsen kieltä kohtaan.

Yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista (vammaisyleissopimus) todetaan, että opetuksessa on käytettävä viittomakieltä ja edistettävä kuurojen yhteisön kielellistä identiteettiä. Sopimus velvoittaa myös varmistamaan, että näkövammaisten, kuurojen, kuulovammaisten tai kuurosokeiden, erityisesti lasten, opetus toteutetaan yksilön kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla kielillä ja metodeilla.

Valtioilla on lisäksi velvollisuus järjestää esimerkiksi maahanmuuttajalapsille vähintään sellainen omankielinen opetus, joka mahdollistaa muun opetuksen seuraamisen. Tämä velvollisuus seuraa siitä, että alkeisopetuksen on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) mukaan oltava pakollista ja maksutta kaikkien saatavissa, ja muunkin opetuksen on oltava yleisesti saavutettavissa. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalta lapselta ei myöskään saa kieltää oikeutta käyttää omaa kieltään.

Lisäksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) eräissä ihmisoikeusasiakirjoissa osallistujavaltiot ovat sitoutuneet turvaamaan uskonnollisen opetuksen oppilaiden omalla äidinkielellä.

Oikeus opetukseen ihmisoikeussopimuksissa

YK:n ihmisoikeussopimukset

TSS-sopimuksessa taataan jokaisen oikeus opetukseen. Tällä tarkoitetaan opetusta, joka tähtää persoonallisuuden kehittämiseen, ihmisoikeuksien ja muiden tärkeiden arvojen kunnioittamiseen sekä jokaisen hyödyllisen yhteiskunnallisen panoksen mahdollistamiseen.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa käsitellään jokaisen oikeutta opetukseen jaatuksen, omantunnon ja uskonnonvapauden yhteydessä. Siinä mainitaan vanhempien oikeus valita uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevalla yleissopimuksella pyritään varmistamaan naisille yhtäläiset oikeudet koulutukseen miesten kanssa, jotta tasa-arvo toteutuisi sekä opinnoissa että työelämässä.

Lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa opetuksen lisäksi kiinnitetään huomiota joukkotiedotusvälineiden tärkeään tehtävään sivistyksellisen aineiston tuottajana.

Vammaisyleissopimuksessa puolestaan korostetaan valtioiden vastuuta varmistaa, että opetus on saavutettavissa kaikille vammaisille ja että vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon opetusta järjestettäessä.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Oikeus opetukseen esiintyy myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 2. artikla turvaa oikeuden opetukseen ja vanhempien oikeuden varmistaa lapsilleen uskonnollisen ja aatteellisen vakaumuksensa mukainen kasvatus. Sopimusmääräys painottaa vapautta valita tai järjestää haluttu opetus. YK:n TSS-sopimuksessa painopiste on enemmän valtion velvollisuuksissa järjestää mm. maksuton ja pakollinen alkeisopetus ja kehittää koulujärjestelmää kaikkien saatavilla olevaksi.

Oikeus opetukseen – Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä