Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. (artikla 18, Ihmisoikeusien yleismaailmallinen julistus)

  • 60–90 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Uskonnolliset symbolit ja rituaalit

Omaa uskontoaan tai vakaumustaan tuodaan usein muille näkyväksi erilaisin symbolein ja rituaalein. Monet näistä muistuttavat eri uskonnoissa toisiaan.

Etsikää tietoa pareittain tai ryhmissä:

  • Minkälaisia esimerkkejä rituaaleista tai symboleista löydätte eri uskontoihin liittyen?
  • Etsikää symboleista tai rituaaleista kuvia. Pohtikaa, millaista viestiä niillä halutaan välittää.
  • Etsikää tietoa jonkin teitä kiinnostavan symbolin tai rituaalin taustasta tai merkityksestä.
  • Minkälaisia yhtäläisyyksiä löydätte symboleista ja rituaaleista eri uskonnoissa?
  • Koostakaa havainnoistanne näyttely luokkaanne.