Oikeus kehitykseen

  • 30–90 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä
  • Paperia, kyniä

Ihmisoikeuksien julistuksen 28. artikla turvaa jokaiselle oikeuden sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä julistuksen artikla mielestänne tarkoittaa?
  • Millaisia toimia “oikeus kehitykseen” vaatii toteutuakseen?

Selvittäkää, mihin toimenpiteisiin Suomi on sitoutunut kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalla. Millaisia toimia ja tukea kehitysyhteistyöhön tulisi kohdentaa?

Tehkää ajatuskartta, johon kirjaatte tärkeimmät havaintonne. Piirtäkää paperin keskelle maapalloa esittävä ympyrä ja kirjoittakaa keskelle ”ihmisoikeudet”. Listatkaa sen ympärille maanosittain tekijöitä, joita mielestänne kuuluu ”sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen”, jossa ihmisoikeudet voivat toteutua.

Laatikaa lopuksi esityksestänne mahdollisimman konkreettinen toimenpidelistaus. Toimittakaa listaus halutessanne kehityskysymyksistä vastaavalle ministerille.