Oppilaana maailmalla

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Kaikkialla maailmassa kouluun pääsy ei ole itsestäänselvyys. Erityisesti tytöt saatetaan jättää kouluttamatta, sillä heidän työpanostaan tarvitaan kotona, maatilan töissä tai nuoremmista sisaruksista huolehtimiseen. Monen nuoren opinpolku katkeaa varhain myös esimerkiksi avioitumisen tai raskaaksi tulon myötä.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Miten eri maissa kouluun päässeiden tyttöjen ja poikien osuus eroaa toisistaan?
  • Millainen on ikäistesi tyttöjen ja poikien lukutaitoprosentti eri puolilla maailmaa? Etsikää esimerkkejä eri maista.
  • Löydättekö eroja tyttöjen ja poikien koulupolun pituudessa? Mistä arvelette erojen johtuvan?