Poikkeustilanne

  • 40 min
  • Ryhmätehtävä
  • Ihmisoikeuskortit tai lista ihmisoikeuksista

Poikkeustilanne

Poikkeustilanteessa joistain perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista voidaan joutua tinkimään. YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus sallivat oikeuksien rajoittamisen yleisen hätätilan aikana.

Sopimuksissa on kuitenkin lueteltu oikeuksia, joita ei edes poikkeustilanteessa tule rajoittaa. Näitä ovat:
• oikeus elämään
• julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto
• orjuuden kielto
• ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

Pohtikaa ryhmissä, mistä oikeuksista te olisitte poikkeustilanteessa valmiita luopumaan. Millaisin ehdoin? Miten arkenne muuttuisi, jos joitain oikeuksia jouduttaisiin rajoittamaan?

Voi tulostaa IHMISOIKEUSKORTIT täältä.