Varallisuuden jakautuminen

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Ihmisoikeuksien julistuksen 17. artikla turvaa jokaiselle oikeuden omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa. Omaisuutta ei myöskään saa keneltäkään mielivaltaisesti riistää.

Maailman varallisuus jakautuu hyvin epätasaisesti. Pieni vähemmistö omistaa ja hallitsee suurta enemmistöä kaikesta varallisuudesta.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • miten omaisuus maailmassa jakautuu
  • listatkaa rikkaimmat ja köyhimmät valtion bkt:n perusteella
  • mitä ajatuksia havaintonne herättävät?

Pohtikaa lopuksi:

  • onko varallisuuden keskittyminen ihmisoikeuksien näkökulmasta ongelmallista?
  • mitä muita haasteita eriarvoistuminen saattaa aiheuttaa?