Oikeus avioliittoon

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Ihmisoikeuksien julistuksen 16. artikla turvaa jokaiselle täysi-ikäiselle oikeuden solmia avioliitto ja perustaa perhe. Kummallakin puolisolla tulee olla samat oikeudet avioliiton aikana ja mahdollisuudet sen purkamiseen. Avioliitto tulee sopia vain tulevien puolisoiden vapaasta tahdosta ja täydestä suostumuksesta.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Mikä avioliiton merkitys on eri yhteiskunnissa? Miten sen merkitys on muuttunut esimerkiksi Suomessa kuluneen sadan vuoden aikana?
  • Minkä ikäisenä avioliiton solmiminen on mahdollista Suomessa? Verratkaa tilannetta eri maihin.

Yhdenvertainen avioliittolaki

Yhdenvertainen avioliittolaki sallii avioliiton perustamisen sukupuolesta riippumatta. Laki tuli voimaan 1.3.2017.

Selvittäkää parittain tai pienryhmissä:

  • Mikä on tilanne muissa Pohjoismaissa ja Euroopan unionin valtioissa?
  • Millainen tilanne on muissa maissa?
  • Laatikaa kartta havainnoistanne.